Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • gebruik(en): alle interactie met de webpagina, daarnaast (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen;
  • site: elke pagina waar verwezen wordt naar deze disclaimer;
  • u: de gebruiker van de site. Al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de site gebruikt;
  • informatie onder meer teksten, afbeeldingen, advertenties, berichten en andere objecten op de site;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de site, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
1. Het gebruik van informatie op de site van Herman de Haan betekent dat de gebruiker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de hier in de disclaimer genoemde voorwaarden.

2. Herman de Haan probeert, zover mogelijk, de site te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de informatie onvolledig en/of onjuist is.

3. De door Herman de Haan gepubliceerde informatie, geeft geen garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

4. Herman de Haan is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of met de onmogelijkheid de site te kunnen raadplegen.

5. Herman de Haan mag de site op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen, zonder voorafgaande melding. Herman de Haan is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

6. Herman de Haan is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de site gekoppelde bestanden van derden.

7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de site of de informatie daarvan kopiëren kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie opleveren. U mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

8. Herman de Haan behoudt zich het recht voor om u toegang te ontzeggen van een gedeelte/geheel van de aangeboden dienst/site. In aansluiting daarop kan Herman de Haan de toegang tot de dienst/site vastleggen en eventuele overtredingen registreren.

9. Hoewel Herman de Haan alles in het werk stelt om oneiglijk gebruik te voorkomen, is Herman de Haan niet aansprakelijk voor informatie die door u via de website naar internet verzonden worden.

10. Met het gebruik van deze site aanvaardt u het risico dat derden de interatie tussen u en de site kunnen onderscheppen, misbruiken of wijzigen.